Документите Ви са в добри ръце

Нашите клиенти ни доверяват едни от най-важните си документи. Затова и сигурността на информацията е наш особено голям приоритет, което е видно във всички наши дейности.

Процедури за сигурност на информацията

От 2016 г. CtrlPrint притежава ISO сертификат 27001:2013 „Управление на сигурността на информацията“. Сертифицирането обхваща нашите системи, процеси и служители. Работата по сигурността преминава ежегоден преглед от външни одитори.
Освен това извършваме редовни проверки на сигурността на кодовете и инфраструктурите, включително тестове за проникване от трети страни.
Освен ISO 27001:2013 спазваме също препоръката на Cloud Security Alliance (Алианса за сигурност в облака) и програмата Security, Trust & Assurance Registry (Регистър за сигурност, доверие и гаранция) (STAR). Също така сме попълнили въпросника на Алианса „Инициатива за оценка на консенсуса“ (CAI).

Достъпност

Платформата на CtrlPrint се управлява от няколко центъра за данни, разположени в различни географски точки, с цел подобряване на надеждността. Всички системи и инфраструктури са под постоянно наблюдение както от CtrlPrint, така и от нашия оператор на центъра за данни. Редовно се извършват изпитвания на „Възстановяване при бедствие“ и „Непрекъснатост на дейността“ съгласно нашата ISMS (Система за управление на сигурността на информацията).

Повече информация относно нашите дейности за сигурност

Ще се радваме да споделим нашите неконфиденциални документи, в които са описани дейностите ни за сигурност. Те включват Бели книги, сертификати по ISO, формуляри на Алианса за облачна сигурност и архитектура за сигурност. За повече информация се свържете с някой от нашите акаунт мениджъри.

Документите Ви са в добри ръце

Нашите клиенти ни доверяват едни от най-важните си документи. Затова и сигурността на информацията е видна във всички наши дейности и е на първо място в дневния ни ред.