StartHållbarhet

Hållbarhet

Vår målsättning på CtrlPrint är att vi ska vara ett hållbart företag där vi implementerar en affärsstrategi som tar såväl ekonomiska, som miljömässiga och sociala aspekter i beaktande. Vi strävar efter en effektiv bolagsstyrning, hög integritet och tillämpar god affärsetik.

CtrlPrints hållbarhetsansvar

Vårt ansvar gentemot miljön

CtrlPrint ser klimatförändringarna som en av vår tids största utmaningar. Vi är medvetna om att vårt företag och våra affärsmetoder påverkar miljön och är fast beslutna att utveckla, utforska och bidra till lösningar som syftar till att mildra klimatkrisen, inom de ramar som vår verksamhet utgör.

Vi arbetar för att minska våra direkta utsläpp och föroreningar av luft, vatten och mark, och hjälper våra leverantörer att minska utsläppen i hela vår värdekedja. Vi minimerar det avfall vi producerar och ser till att allt avfall som genereras av vår verksamhet hanteras effektivt och på ett säkert sätt. Vi arbetar för att minska och förhindra vår totala påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystem som påverkas av vår värdekedja.

Vårt ansvar gentemot samhället

CtrlPrint har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt och att leverera ansvarsfull tillväxt som är inkluderande för alla. Vi tolererar inte någon form av kränkning av mänskliga rättigheter, inklusive modernt slaveri eller människohandel, i någon del av vår verksamhet eller inom våra leveranskedjor.

Vi är fast beslutna att bekämpa alla former av korruption och tolererar inte mutor eller otillbörliga fördelar i vår verksamhet. Vi ger eller tar inte emot något som kan leda till en intressekonflikt eller väcka frågor om vår integritet.

Vi strävar efter att bidra positivt till våra lokala samhällen genom att bygga varaktiga, långsiktiga relationer baserade på en öppen och ärlig dialog.

Vårt ansvar gentemot våra kunder

Vår vision är att förenkla företagsrapportering över hela världen och vi är fast beslutna att leverera hållbara lösningar av hög kvalitet till våra kunder. Informationssäkerhet och integritet är centralt i allt vi gör. Våra produkter och tjänster ska uppfylla tillämpliga krav i lagar och förordningar.

Vi strävar efter att erbjuda tjänster som överträffar våra kunders förväntningar. Vi agerar på i linje med våra värderingar; inkluderande, respektfulla och inspirerade. Relationerna med våra kunder bygger på professionalism och respekt.

Vårt ansvar gentemot våra medarbetare

Vi tillämpar rättvisa arbetsförhållanden och förväntar oss att alla behandlas med värdighet och respekt. Vi värdesätter inkludering och uppmuntrar varandra att bidra och tala öppet. Vi erbjuder en arbetsplats där olikheter respekteras och uppskattas och där alla människor känner sig inkluderade och har en känsla av tillhörighet.

Vi sätter värde på att ha en mångsidig arbetsstyrka och vår ambition är att hjälpa varje medarbetare att nå sin fulla potential. Vi vet att en mångfald av människor bidrar till en mer effektiv och hållbar affärsutveckling för CtrlPrint. Vi fattar bättre beslut genom att få ett bredare perspektiv på våra utmaningar och möjligheter.

Våra viktigaste dokument

Vår organisation följer en rad vägledande principer och policys för att säkerställa att vår uppförandekod och vår verksamhet överensstämmer med de högsta standarderna för integritet, öppenhet och tillförlitlighet.

Code of conduct (endast på engelska)
Modern Slavery statement (endast på engelska)
ISO 27001 Certification (endast på svenska)

CtrlPrint Whistleblowing Policy (endast på engelska)

CtrlPrint Reporting Policy (endast på engelska)

Läs mer om CtrlPrint

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?