StartArtikelbankCFO:ns förändrade roll i hållbarhetsrapporteringen
juni 12, 2024

CFO:ns förändrade roll i hållbarhetsrapporteringen

I och med direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) kommer finanschefens (CFO) roll att förändras avsevärt. Att integrera hållbarhet i den finansiella rapporteringen är dock inte bara en fråga om efterlevnad; det är en strategisk nödvändighet som kräver robusta processer, korrekta data och omfattande riskhantering. I den här artikeln ser vi närmare på hur CFO:ns roll förändras i takt med att hållbarhet blir ett centralt fokus för företag runt om i världen.

Portrait of Mikaela Senator

Mikaela Senator

Försäljningschef
CSRDHållbarhetsrapporter

Integrera finansiell data och hållbarhetsdata

Ett av de mest uppenbara skälen till att CFO:er i framtiden måste ha koll på hållbarhet är att CSRD kräver att hållbarhetsdata rapporteras i förvaltningsberättelsen, vilket ger datan samma betydelse som finansiell data. Genom att tillhandahålla konsekvent och jämförbara data ska direktivet underlätta att göra en rättvis utvärdering av företagen. Vad som är mindre känt är att den dubbla väsentlighetsanalysen också kommer att kräva CFO:s insatser.

Väsentlighetsanalysen kräver att man beaktar de materiella frågornas betydelse både vad det gäller miljömässiga och sociala påverkan (impact materiality) men även finansiell påverkan (financial materiality). För att kunna göra det är det nödvändigt att förstå vad som händer i din organisation, i din värdekedja och på den bredare arenan för hållbar utveckling. Vilka är till exempel de ekonomiska riskerna och anseenderiskerna med kränkningar av mänskliga rättigheter i din leverantörskedja? Kan EU:s nya lagstiftning kring natur och klimatförändring potentiellt leda till ökade skatter för ditt företag?

Robust datainsamling och strukturering

Ett av CFO:s viktigaste ansvarsområden för all rapportering är att etablera och upprätthålla robusta processer för datainsamling för att säkerställa dataintegritet. Detta gäller även för hållbarhetsdata. Oförvanskad hållbarhetsdata är avgörande för trovärdig rapportering och beslutsfattande. För att uppnå detta måste CFO:n:

  • implementera system för att samla in hållbarhetsdata i realtid, t.ex. Scope 1-, 2- och 3-utsläpp
  • säkerställa att uppgifterna är korrekta, heltäckande och integrerade med finansiell data
  • övervaka taggningen av hållbarhetsdata för att öka transparensen och tillgängligheten för investerare.

Ökat aktieägarvärde

Utöver efterlevnad spelar CFO en viktig roll när det gäller att använda hållbarhet för att skapa aktieägarvärde. Efter den första vågen av CSRD-rapportering kommer kapitalmarknaderna att ägna mer uppmärksamhet åt ansvarsfull hantering av risker och möjligheter. De företag som kan presentera en övertygande beskrivning om hur de konkurrerar med hållbarhetsdrivna marknadskrafter kommer att premieras av kapitalmarknaden. För att bygga långsiktigt aktieägarvärde blir det därför viktigt för CFO:erna att:

  • proaktivt interagera med investerare och andra intressenter för att kommunicera företagets hållbarhetsarbete och resultat
  • aktivt visa på hur hållbarhetsinitiativ bidrar till långsiktiga finansiella resultat och riskreducering
  • arbeta för att överträffa lagstadgade krav och positionera företaget som en ledare inom hållbarhet.

CFO:n som katalysator för en hållbar framtid

CFO:s roll utvecklas snabbt för att möta kraven på hållbarhetsrapportering och kommer att vara en drivande kraft i företagen dels genom sitt ansvar för etablera robusta datainsamlingsprocesser och dels genom rollens möjlighet att integrera hållbarhet i den strategiska planeringen. Genom att ta sig an denna utökade roll kan CFO:n inte bara säkerställa efterlevnad av regelverk utan också driva långsiktigt värdeskapande. Det förändrade landskapet för hållbarhetsrapportering innebär en möjlighet för CFO:er att leda sina organisationer mot en mer hållbar framtid.

CtrlPrint säkerställer efterlevnad av dagens och morgondagens komplexa regelverk, utan att kompromissa med möjligheten att skapa en kommunikativ rapport. I takt med att företags rapportering blir mer och mer komplex, involverar en större grupp experter samt kräver samarbete mellan flera användare och funktioner, möjliggör CtrlPrint ett integrerat innehållsskapande på en säker plattform.

Vill du veta mer om CSRD-taggning?

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?