StartArtikelbankCtrlPrints ordlista för hållbarhet

CtrlPrints ordlista för hållbarhet

Lär dig mer om det föränderliga hållbarhetslandskapet och få insikter från CtrlPrints ordlista för att ligga steget före när det gäller hållbar rapportering och efterlevnad.

HållbarhetsrapporterCSRD

Ordlista med nyckelbegrepp och termer

A

Artikel 8 - Artikel 8 är en del av Taxonomiförordningen, även kallad EU:s taxonomi, Företags transparens i icke-finansiella rapporter. Syftet med artikel 8 är att öka insynen och bidra till att förhindra så kallad “greenwashing”, genom att förse investerare med uppgifter om tillgångarnas miljöpåverkan och den ekonomiska verksamheten i både finansiella och icke-finansiella enheter. Denna åtgärd syftar också till att utvidga omfattningen av grön finansiering genom att öka insynen i företags miljöprestanda och motivera aktörerna på finansmarknaderna att utforma finansiella produkter och portföljer utifrån dessa upplysningar.

C

CDP - Carbon Disclosure Project är en icke vinstdrivande organisation som driver ett globalt rapporteringssystem för att investerare, företag, städer, stater och regioner ska kunna hantera sin miljöpåverkan. CDP grundades 2000 för att uppmuntra organisationer att redovisa sin påverkan på klimatförändringarna och har sedan dess utvidgat omfattningen av miljöredovisningen till att även omfatta avskogning och vattensäkerhet, samt att omfatta alla planetära gränser.

CSR - Corporate Social Responsibility avser ett företags åtaganden, planer och åtgärder för att bedriva sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med hänsyn tagen till dess påverkan på samhället och miljön. Det handlar om att integrera sociala och miljömässiga hänsyn och konkreta åtgärder i affärsverksamheten och i interaktionen med intressenterna.

CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som implementerats av EU, kräver att alla stora företag och alla börsnoterade företag (utom börsnoterade mikroföretag) ska lämna information om vad de anser vara de risker och möjligheter som uppstår genom sociala och miljömässiga frågor. Direktivet kommer att införas stegvis och mindre företag kommer att följa efter under de kommande åren. CSRD kommer att göra det obligatoriskt för cirka 50 000 företag som är verksamma inom EU att följa en ny uppsättning krav (standarder) för hållbarhetsrapportering, ESRS (European Sustainability Reporting Standard).

CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive är ett förslag till EU-lag som innebär att företag ska genomföra due diligence för att förhindra negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i sin verksamhet och värdekedja. Efterlevnad omfattar identifiering och hantering av potentiell påverkan, med påföljder för bristande efterlevnad. Direktivet kräver också att företag, i linje med EU:s hållbarhetsstandarder, antar planer för klimatomställning.

D

DNSH - Principen “Do No Significant Harm” är en riktlinje som används inom hållbarhet för att hantera målkonflikter. Den betonar att åtgärder och insatser ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen utan att orsaka negativa effekter på andra hållbarhetsmål. Denna princip främjar ett balanserat beslutsfattande för att säkerställa övergripande framsteg mot hållbara resultat.

DMA - Double Materiality Assessment eller dubbel väsentlighetsanalys, är en analys som alla företag måste göra som en del av sin hållbarhetsrapportering. Den utvärderar den påverkan som ett företags verksamhet har när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt företagets finansiella resultat. Denna bedömning hjälper företagen att identifiera väsentliga frågor som behöver inkluderas i hållbarhetsrapporten.

E

EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group är en oberoende organisation som inrättats för att tillhandahålla expertis i frågor som rör finansiell rapportering inom Europeiska unionen. EFRAG:s primära roll är att ge råd till Europeiska kommissionen om antagandet av International Financial Reporting Standards (IFRS) i EU-lagstiftningen.

År 2022 utvidgade EFRAG sitt tillämpningsområde till att även erbjuda teknisk rådgivning till Europeiska kommissionen och leverera ett fullt utvecklat utkast till EU:s standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS).

ESAP - European Single Access Point är en förordning som gäller från och med den 10 juli 2027. Syftet är att konsolidera och förenkla tillgången till finansiell information, kapitalmarknadsinformation och hållbarhetsinformation via en centraliserad plattform för EU-listade bolag.

ESEF - European Single Electronic Format är ett regelverk för digital rapportering av finansiella årsredovisningar. Det är ett mandat från EU-kommissionen och övervakas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Det innebär att publika bolag inom EU måste upprätta sina finansiella rapporter i ett standardiserat elektroniskt format med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language) för att öka transparensen och jämförbarheten på den europeiska marknaden.

ESMA - Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten är en oberoende EU-myndighet som ansvarar för att upprätthålla stabiliteten och integriteten på finansmarknaderna inom EU. ESMA spelar en viktig roll i övervakningen och genomförandet av den digitala standarden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) samt i främjandet av transparens och konsekvens i hållbarhetsrapporteringen.

ESRS - European Sustainability Reporting Standards är en ny gemensam rapporteringsstandard, som utvecklats för att underlätta konsekvent och jämförbar hållbarhetsrapportering. Företag som omfattas av CSRD är skyldiga att följa ESRS.

ESRS XBRL Taxonomy - ESRS XBRL Taxonomy omvandlar ESRS-standarderna till ett digitalt format med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Detta hjälper företag att organisera sina hållbarhetsrapporter på ett mer effektivt sätt.

ESG - står för Environmental, Social, and Governance och översätts med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Detta är de tre huvudaspekterna som man brukar använda för att bedöma ett företags hållbarhet och etiska prestanda.

G

GRI - Global Reporting Initiative är en internationell oberoende organisation som fokuserar på att hjälpa företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan på viktiga hållbarhetsfrågor såsom klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. GRI erbjuder ett universellt språk för organisationer att uttrycka denna påverkan, vilket främjar ansvarstagande och transparens.

I

IRO - är en förkortning för Impact, Risk, och Opportunities, och står för ett ramverk som används av organisationer som en del av deras dubbla väsentlighetsanalys för att utvärdera hållbarhetsfaktorer.

ISSB - ISSB Standards är riktlinjer för hållbarhetsrapportering som utvecklats av International Sustainability Standards Board för att skapa ett globalt ramverk. De innehåller tydliga rapporteringskrav för alla företag och syftar till att tillgodose behoven på de globala kapitalmarknaderna och ge investerarna tillgång till jämförbar data. Dessa standarder är utformade för att vara kompatibla med de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS), vilket säkerställer konsekvens och jämförbarhet i hållbarhetsrapporteringen globalt.

N

NFRD - EU-direktivet Non-Financial Reporting Directive infördes 2014 och innebär att vissa stora företag (med fler än 500 anställda) måste redovisa ESG-information (Environmental, Social and Governance) för att öka ansvarstagandet. Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD) utvidgar och förstärker detta mandat.

P

PAT - Policies, Actions, Targets och Metrics är en del av ESRS-ramverket och används av organisationer för att beskriva sina hållbarhetsstrategier. Det omfattar fastställande av policyer, detaljerade åtgärder för att uppnå dessa policyer, fastställande av specifika mål och användning av mått för att mäta framstegen. Detta strukturerade tillvägagångssätt säkerställer transparens och ansvarsskyldighet i hållbarhetsrapporteringen. .

S

SASB - IFRS Foundation's Sustainability Accounting Standards Board utvecklar branschspecifika standarder för hållbarhetsredovisning. Dessa standarder hjälper företag att redovisa finansiellt väsentlig hållbarhetsinformation till investerare på ett standardiserat och jämförbart sätt. SASB har åtagit sig att upprätthålla, förbättra och utveckla ISSB-standarderna.

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation är ett regelverk som lanserats av Europeiska unionen för att främja hållbarhet inom finanssektorn. SFDR implementerades i mars 2021 och innebär att finansmarknadens aktörer och finansiella rådgivare ska offentliggöra information om miljö, sociala ansvar och bolagsstyrning för sina investeringsprodukter och -tjänster.

T

TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures är ett ramverk som utvecklats för att hjälpa organisationer att redovisa klimatrelaterade risker och möjligheter på ett konsekvent, jämförbart och effektivt sätt. TCFD introducerades av Financial Stability Board (FSB) 2015 och ger vägledning om hur företag kan integrera klimatrelaterad information i sina befintliga processer för finansiell rapportering. Syftet är att hjälpa företag att förstå och redovisa klimatförändringarnas finansiella påverkan på deras verksamhet, vilket underlättar för investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter att fatta välgrundade beslut.

V

VSME - Initiativet Voluntary European Sustainability Reporting Standards, som introducerades av EFRAG i november 2022, syftar till att förenkla hållbarhetsrapporteringen för små och medelstora företag och mikroenheter inom EU. Det fungerar oberoende av CSRD-direktivet och erbjuder ett flexibelt ramverk som är särskilt anpassat för icke-noterade små och medelstora företag.

Framtidssäkra din hållbarhetsrapportering med CtrlPrint

Läs mer eller kontakta oss idag!

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?